En

در اینجا قصد داریم با محصولات شرکت سنگان صنعت (گیج فشار) بیشتر آشنا بشویم، اما قبل از آن باید با مفهوم فشار بیشتر آشنا بشویم.

فشار چیست ؟
فشار P برابر مقدار نیرویی (F) است که بر واحد سطح (A) وارد می شود. معادله فشار در ریاضی به صورت زیر تعریف می شود:
P=F/A=mg/A
با توجه به اینکه نیرو و سطح هر دو کمیت های برداری هستند، فشار یک مقدار اسکالر یا عددی است. واحد فشار در دستگاه بین المللی SI پاسکال Pa است که برابر با یک نیوتن بر متر مربع است N/m2 . از دیگر واحدهای فشار متداول می توان موارد زیر را نام برد:
در شکل زیر می توانید رابطه بین واحدهای بار، پاسکال، اتمسفر و پوند بر اینچ مربع را مشاهده :
Pascal Bar Psi Standard
atmospher
1 Pa - 0.00001 0.000145 0.0000099
1 Bar 100000 - 14.5 0.987
1 Psi 6895 0.0689 - 0.0680
1 Atm 101330 1.013 14.7 -

دسته بندی فشار
1. فشار گیج
فشار گیج مقدار فشار یک سیستم یا فرآیند در مقایسه با یک فشار مرجع (فشار اتمسفر) تعریف می شود. سنسور فشار متناسب با تغییرات فشار در سیستم انحراف پیدا می کند بنابراین باید یک فشار مرجع در نظر گرفته شود.
مقادیر فشار در مانومتر فشار معمولا با واحدهایی مانند
 PSIG ، BARG، KPaG  نمایش داده می شوند. گیج فشار در سیستم های مختلفی و در نقاط متفاوتی در سراسر جهان نصب می شود. با توجه به اینکه مرجع فشار
در این تجهیزات فشار محیط همان فرآیند است، بنابراین هر گیج فشاری را می توان در سیستم های متفاوتی به کار برد و اطمینان داشت که مقادیر به درستی نمایش داده می شود
.
2. فشار مطلق
فشار مطلق در یک سیستم برابر با مجموع فشار گیج و اتمسفر است. با توجه به متغیر بودن فشار اتمسفر در مکان های مختلف و تاثیرات آب و هوا فشار مطلق یک سیستم در محیط های مختلف و متناسب با شرایط جوی،
متفاوت است
.
3. اختلاف فشار یا فشار تفاضلی
اختلاف فشار به صورت تفاوت فشار بین دو فرآیند متفاوت یا دو نقطه متفاوت از یک فرآیند تعریف می شود. اگرچه در بیشتر موارد تجهیزات اندازه گیری فشار مقادیر اختلاف فشار بین فرآیند و اتمسفر را اندازه می گیرند.
(فشار گیج) اما سنسور اختلاف فشار تفاوت فشار بین دو ورودی مجزا را اندازه گیری می کند. تجهیزات اختلاف فشار برای بررسی افت یا کاهش فشار در دو سمت یک سیستم یا کنترل بر فیلتراسیون به کار می روند.

در شکل زیر می توانید رابطه بین سه فشار ذکر شده در بالا را مشاهده کنید  .

گیج فشار چیست؟

گیج یا مانومتر فشار یک وسیله اندازه گیری مکانیکی است که برای اندازه گیری فشار داخلی یا خلا در یک لوله یا سیستم به کار می رود. با توجه به کاربرد گسترده این تجهیز، با سنسورهای مختلف، اندازه، مدل، متریال و با قیمت های متنوعی در بازار عرضه شده اند .

مانومتر فشار برای تنظیم و متعادل سازی مایعات و گازها در یک سیستم به کار می رود و بدون آن نصب و راه اندازی یا نگهداری سیستم ایمن نیست. فشارسنج برای اندازه گیری فشارهای مطلق، گیج، خلا و ترکیبی به کار می رود. فشار معمولا با سنسوری اندازه گیری میشود که یک سمت آن به فرآیند متصل می شود و سمت دیگر آن در تماس با فشار مرجع است. اگر فشار مرجع، فشار محیط باشد آنگاه به دستگاه اندازه گیری، گیج فشار می گویند. در حالتی که فشار مرجع، خلا باشد مانومتر مقدار فشار مطلق را اندازه گیری می کند. در گیج فشار اگر عقربه صفر را نمایش دهد، فشار سیستم برابر با فشار اتمسفر است، اما صفر در مانومتر مطلق برابر با شرایط خلا است
.