En
 • فشارسنج سنگان در شرایط جوی نامساعد2017/2/21
   


  تصویر زیر مربوط به عملیات پرسنل شرکت گاز استان گیلان در برف سنگین و شرایط نامساعد جوی می باشد.
  نکته جالب توجه در این عکس، فشارسنج تولیدی سنگان صنعت است که در این شرایط جوی و با وجود برف سنگین و سرمای شدید بدون مشکل در حال نشان دادن فشار گاز در این ایستگاه است.

  منبع : سایت شرکت گاز استان گیلان
   

  فشارسنج سنگان در شرایط جوی نامساعد